تحولات اجتماعی

  • نقش سرمایه اجتماعی در تامین امنیت سرمایه گذاری

    در ﺳــﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﻼن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اى ﺑﻰ ﺷــﮏ اﻫﻤﯿﺘــﻰ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى داده ﻣﻰ ﺷــﻮد، زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم ﺧﻮد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدى - اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳــﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت، اﯾﺠﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎري اﺳــﺖ، ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ رﺳــﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.