ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
کتاب حقوق خانواده، نهمین اثر حقوقی دکتر عبدالحسین شیروی است که در ۳۲۷ صفحه و در سال۹۵ از سوی انتشارات سمت آماده و روانه بازار شده است.کتاب حقوق خانواده(ازدواج، طلاق و فرزندان) با نگاهی به مفاهیم فقهی و سنتی در شرع و قانون به قلم دکتر عبدالحسین شیروی، استاد تمام دانشگاه تهران و به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت) منتشر و روانه بازار شد.

دکتر عبدالحسین شیروی در معرفی این کتاب نوشته است: حقوق خانواده در وهله اول باید به بهبود کنشهای اجتماعی و تقویت ارزشهای اخلاقی در خانواده کمک کند. تعریف استانداردهای رفتاری توسط قانون‌گذار می‌تواند در این جهت کارآمد باشد. احترام قانون‌گذار به دو جنس مرد و زن، ایجاد تعادل در حقوق و تکالیف آنها و توجه به نیازهای متعارف و منطقی آنان از جمله اصولی است که نظام حقوقی باید از آن بهره‌گیرد. دخالت حداقلی در روابط بین والدین و فرزندان از دیگر اصولی است که حقوق خانواده باید از آن پیروی کند.
این استاد دانشگاه تهران، در خصوص فصل‌‍بندی و شرح مواد این کتاب توضیح داده است: در این کتاب، نظام حقوق خانواده در ایران مورد بررسی قرار گرفته و گاهی نیز به صورت تطبیقی به نظامهای دیگر اشاره شده است. زن و مرد از طریق نکاح و ازدواج پایگاهی را به نام خانواده ایجاد می‌کنند که ستونهای این بنا زن و مرد هستند. فصل اول این کتاب به مباحث ازدواج و نکاح اختصاص دارد. مباحث نکاح در هفت گروه دسته بندی شده است. در گفتار اول مفهوم، انواع و مشخصات نکاح بررسی می‌شود. سپس مسائل مربوط به خواستگاری و نامزدی بیان می‌گردد. موانع نکاح شامل موانع ناشی از قرابت و غیر آن در گفتار سوم و شرایط انعقاد نکاح در گفتار چهارم بحث می‌شود. مهریه در گفتار پنجم، حقوق و تکالیف زوجین در گفتار ششم و نفقه در گفتار هفتم بیان می‌گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کتاب حقوق بین الملل اقتصادی نوشته آندریاس اف لونفلد است که در سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است و توسط استاد ارجمند دکتر حبیبی مجنده در کشورمان ترجمه و و در ۹۷۶ صفحه منتشر شده است. این کتاب شامل 8 باب می باشد و در باب اول به حقوق بیت الملل اقتصادی، در باب دوم نظام گات/سازمان تجارت جهانی، در باب سوم حل و فصل اختلاف، در باب چهارم بررسی تفصیلی قواعد تجارت بین الملل، در باب پنجم فراسوی سازمانی تجارت جهانی، در باب ششم سرمایه گذاری بین المللی، در باب هفتم نظام پولی بین المللی و در باب هشتم به کنترل های اقتصادی برای اهداف سیاسی پرداخته است.

فهرست مطالب این کتاب عبارت است از:
باب اول:‌حقوق بین الملل اقتصادی
فصل اول: حقوق اقتصادی و قوانین اقتصاد
فصل دوم: ‍‍پول، نرخ ارز و موازنه پرداخت ها
باب دوم:‌نظام گات/سازمان تجارت جهانی
فصل سوم:‌موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: ریشه ها و نمای کلی
فصل چهارم: تکامل گات و حقوق گات
فصل پنجم :‌نظام گات/ سازمان تجارت جهانی ‍پس از دور اروگوئه:‌بررسی مقدماتی
فصل ششم: مبادله بین المللی خدمات و ایجاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس)
باب سوم: حل و فصل اختلاف
فصل هفتم:‌حل و فصل اختلافات در گات
فصل هشتم: حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
باب چهارم: ‌بررسی تفصیلی قواعد تجارت بین الملل
فصل نهم:‌مساله یارانه ها
فصل دهم:‌دام‍پینگ و ضد دامپینگ
فصل یازدهم :‌کشاورزی
فصل دوازدهم: حقوق مالکیت معنوی و نظام تجاری جهانی
باب پنجم: فراسوی سازمان تجارت جهانی
فصل سیزدهم:‌ محیط زیست و حقوق بین الملل اقتصادی
فصل چهاردهم: حقوق رقابت
باب ششم: سرمایه گذاری بین المللی
فصل پانزدهم:‌مسولیت دولت های میزبان در قبال سرمایه گذاران خارجی: حقوق بین الملل عرفی
فصل شانزدهم: حل و فصل اختلافات و سرمایه گذاری بین المللی
فصل هفدهم: ضوابط متحول حقوق بین الملل سرمایه گذاری بین المللی
باب هفتم:‌نظام پولی بین المللی
فصل هیجدهم: نظام برتون وودز
فصل نوزدهم: اصلاح صندوق بین المللی پول
فصل بیستم: نظام پولی بین المللی و بحران های منطقه ای
فصل بیست و یکم: سایر نهادهای نظام پولی بین المللی
فصل بیست و دوم: نظام پولی اروپا و ظهور یورو
فصل بیست و سوم:‌حقوق پولی بین المللی و فعالیت خصوصی
باب هشتم: کنترل های اقتصادی برای اهداف سیاسی
فصل بیست و چهارم: تحریم های سازمان ملل و سایر تحریم های جمعی
فصل بیست و ‍پنجم: تحریم های اقتصادی بدون بهره گیری از معاهده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

The Captcha plugins are used to prevent spam submissions on your forms such as registration, contact and login. You basic installation of Joomla includes one Captcha plugin which leverages the ReCaptcha® service but you may install other plugins connecting to different Captcha systems.

Default on:

Note: ReCaptcha is a the trademark of Google Inc. and is an independent product not associated with or endorsed by the Joomla Project. You will need to register and agree to the Terms of Service at Recaptcha.net to use this plugin. Complete instructions are available if you edit the ReCaptcha plugin in the Plugin Manager.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 The Quick Icon plugin group is used to provide notification that updates to Joomla! or installed extensions are available and should be applied. These notifications display on your administrator control panel, which is the page you see when you first log in to your site administrator.

Default on:

  • Quick icon - Joomla! extensions updates notification Help.
  • Quick icon - Joomla! update notification Help
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

The authentication plugins operate when users login to your site or administrator. The Joomla! authentication plugin is in operation by default but you can enable Gmail or LDAP or install a plugin for a different system. An example is included that may be used to create a new authentication plugin.

Default on:

Default off:

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی دانشکده ها دانشکده تعلیم و تربیه معرفی کتابهای حقوقی